Kémiai alapfogalmak

Adszorpció:
Gáz, gőz vagy folyadékok megkötődése egy szilárd felületen.

Aktiválási energia:
Az az energiatöbblet, amellyel rendelkeznie kell a részecskéknek, hogy a kémiai átalakulás bekövetkezhessen.

Alapállapot:
Az atomokban az elektronok meghatározott energiájú állapotban vannak. Amikor minden elektron a legkisebb energiájú állapotban van, akkor az atom alapállapotú.

Datív kötés:
Ha a kovalens kötést teljes egészében az egyik atom szolgáltatja, akkor datív kötésről beszélünk.

Deszorpció:
Az adszorpcióval ellentétes irányú folyamat. A felületen adszorpció útján megkötött anyagok leválása.

Dinamikus egyensúly:
Ha a megfordítható reakció ellentétes irányú folyamatainak sebes-sége egyenlő, akkor dinamikus egyensúlyban van a rendszer.

Elektrolízis:
Az elektromos áram hatására bekövetkező kémiai változás.

Elektromotoros erő:
Azt a feszültséget, amit akkor mérünk a két elektród között, amikor a cellán gyakorlatilag nem folyik át áram, a galvánelem elektromo-toros erejének nevezzük.

Elektronegativitás:
A kötött atom elektronvonzó képességét elektronegativitásnak ne-vezzük.

Faraday I. törvénye:
Az elektrolízis során az elektródokon leváló anyag tömege egyene-sen arányos az elektrolizáló cellán áthaladt elektromos töltéssel.

Faraday II. törvénye:
Az elektrolizáló cellán áthaladt elektromos töltés és az elektródreak-cióban részt vevő elektronok anyagmennyisége egyenesen arányos egymással.

Galvánelem:
Olyan berendezés, amely működése során a kémiai átalakulással egyidejűleg kifelé hasznosítható elektromos energia termelődik.

Gerjesztett állapot:
Alapállapotból gerjesztés-energia közlés-hatására magasabb ener-giaszintre kerül az elektron.

Hasonló a hasonlóban elv:
Azonos polaritású anyagok jól, különböző polaritású anyagok rosszul vagy egyáltalán nem oldódnak egymásban.

Hess tétel:
A kémiai folyamatok reakcióhője csak a kezdő és a végállapottól függ, független a részfolyamatok minőségétől és sorrendjétől.

Kapilláris:
Szűk keresztmetszetű cső.

Kolloidok:
Az oldatok-elegyek és a többfázisú rendszerek közötti átmenetet ké-pezik a kolloidok. A kolloid rendszerekben a közegben az eloszlatott részecskék mérete 1 nm-nél nagyobb, viszont 500 nm-nél kisebb.

Komplex ion:
Azokat a vegyületeket, ionokat nevezzük komplexeknek, amelyek-ben koordinatív kötéssel ligandumok kapcsolódnak a központi atom-hoz vagy ionhoz.

Legkisebb kényszer elve:
Egy dinamikus egyensúly megzavarásakor annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a zavaró hatást csökkenteni igyekszik.

Megfordítható reakció:
Ha a reakció termékei reagálnak egymással, miközben újraterme-lődnek a kiindulási anyagok, akkor megfordítható reakcióról beszé-lünk.

Ozmózis:
A féligáteresztő hártyákon keresztül végbemenő anyagvándorlás.

Termokémia:
A kémiai reakciók során lejátszódó hőmérséklet- és energiaváltozá-sokkal foglalkozik.

 

 

A bejegyzés kategóriája: Más, Oktatás
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.